Konzultačné pracovisko Galanta

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Galanta, prízemie

Adresa:
Mierové nám. 940/1Galanta, 92418Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Račianska 1523/71
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15

Úradné hodiny

Konzultačné dni sú každý posledný štvrtok v mesiaci od 8:30 do 14:30

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.