Aj v roku 2022 Centrum právnej pomoci aktívne podávalo pomocnú ruku všetkým, pre ktorých by bola právna pomoc inak nedostupná. Nielen ľuďom zo Slovenska, ale aj ľuďom z Ukrajiny. 

V uplynulých týždňoch sme zverejnili Výročnú správu za minulý rok, ktorá mapuje naše úspechy a výzvy, ktorým sme čelili. Prinášame vám výber kľúčových udalostí.

V roku 2022 Centrum kontaktovalo 119 622 ľudí – 98 773 vo veci osobného bankrotu a 20 849 ľudí vo všeobecnej agende. Prijali sme 10 205 žiadostí o oddlženie, a nárok na právnu pomoc sme priznali v 9 737 prípadoch (zdroj: Výročná správa Centra právnej pomoci 2022). Vo všeobecnej agende sme v roku 2022 priznali nárok na právnu pomoc 2 862 klientom z 3 936 prijatých žiadostí. V roku 2022 sme taktiež pomohli 3 886 ľuďom z Ukrajiny, z toho 3 576 pri registrácii na dočasné útočisko a 310 klientom sme poskytli právnu pomoc v našich kanceláriách. Informácie o dostupnej právnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny sme taktiež rozdistribuovali do 121 inštitúcií a organizácií.

„Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Touto novelou chceme reagovať aj na infláciu a nízko nastavenú sumu životného minima, nakoľko, podľa súčasných pravidiel sa stále znižuje počet osôb v materiálnej núdzi, ktorým Centrum môže poskytovať právnu pomoc. Po tejto zmene Centrum bude môcť pomáhať širšiemu okruhu ľudí,“ konštatovala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner.

V marci 2023 začal siedmy rok poskytovania osobného bankrotu Centrom. Za uplynulých 6 rokov bolo oddlžených už 65 482  (údaj k 28.2.2023, zdroj: Register úpadcov). Najviac ľudí využilo možnosť oddlženia konkurzom (64 933), splátkový kalendár zostáva menšinovou voľbou (549). Vysporiadali sme pohľadávky vzniknuté zo splatenia pôžičiek, ktoré Centrum poskytuje na úhradu preddavku paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení. Pôžička je vo výške 500 EUR a dlžník ju Centru musí splatiť do 3 rokov od jej poskytnutia. Z celkového objemu 5 385 pôžičiek, ktoré boli Centrom poskytnuté v roku 2017 v sume 2 692 500 eur, bolo splatených 4 219 pôžičiek, čiže 78%.

Centrum v uplynulom roku, tak ako celé Slovensko, pomáhalo aj ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.  „Centrum sa od prvých dní príchodu ľudí z Ukrajiny veľmi aktívne zapojilo do poskytovania právnej pomoci ľuďom vo veľkokapacitných centrách a v našich 15 kanceláriách. Pomoc ľuďom z Ukrajiny rozšírila našu agendu pomoci ľuďom s migračnou skúsenosťou, ktorá dovtedy zahŕňala iba pomoc žiadateľom o azyl a ľuďom v zaistení“ povedala Zuzana Števulová, riaditeľka Centra právnej pomoci.

Naše zamestnankyne a zamestnanci poskytovali pomoc vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, v Nitre, v Michalovciach a v Humennom, navštívili sme zariadenia Ministerstva spravodlivosti SR, v ktorých boli ubytovaní ľudia z Ukrajiny v Omšení, v Santovke a v Prešove a poskytujeme právnu pomoc odídencom a odídenkyniam aj v našich kanceláriách. Na pomoc ľuďom z Ukrajiny sme získali prostriedky z národného projektu Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov.

Kolektív právnikov Centra právnej pomoci rozšírila aj právnička/advokátka Júlia, ktorá prišla na Slovensko z Ukrajiny a poskytuje právnu pomoc krajanom a krajankám.  V Centre tak našla uplatnenie vo svojom odbore a zároveň pomáha ľuďom z Ukrajiny.

V októbri 2022 sme podpísali Memorandum o spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov. Naša spolupráca zvyšuje dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre ľudí s migračnou skúsenosťou, žiadateľov o azyl a osoby s dočasným útočiskom.  Na podpis memoranda nadväzuje dnešné odovzdanie materiálnej pomoci – 2 osobných áut, 16 mobilných telefónov a 16 laptopov. Osobné autá budú odovzdané našim kanceláriám v Humennom a Komárne, ktoré aktívne pomáhajú ľuďom v zaistení v Medveďove a ľuďom z Ukrajiny v Humennom a v okolí. Mobilné telefóny a laptopy zvýšia flexibilitu pomoci ľuďom z Ukrajiny vo všetkých našich kanceláriách na Slovensku.

„Som rada, že týmito technickými príspevkami môžeme podporiť Centrum právnej pomoci a posilniť kapacity na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a ochranu práv zraniteľných skupín naprieč Slovenskom, vrátane utečencov a ľudí bez štátnej príslušnosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Centrom,“ povedala Danijela Popovic-Efendic, vedúca Úradu UNHCR na Slovensku.

„Sme vďační za takúto materiálnu pomoc. Tešíme sa na prehĺbenie vzájomnej spolupráce a na to, že Centrum bude môcť čerpať z expertízy UNHCR“ doplnila Zuzana Števulová, riaditeľka Centra právnej pomoci.

 Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum plní úlohu garanta základných ľudských práv, a to najmä vo vzťahu k právu na prístup k spravodlivosti. Cieľom Centra je poskytovať právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, t.j. tým, ktorí v dôsledku svojej nepriaznivej životnej situácie nemajú možnosť využívať právne služby advokátov. Od 1. marca 2017 sa rozšírila pôsobnosť Centra aj o agendu osobného bankrotu a medzi klientov Centra sa zaradili aj občania, ktorí čelia exekúciám.