Útvary policajného zaistenia sú pre verejnosť neznámou. Rozmýšľate nad tým, čo sa skrýva za názvom Útvar policajného zaistenia a čo sa v nich deje? 

V Útvaroch policajného zaistenia sú cudzinci z rôznych tretích krajín zaistení za účelom administratívneho vyhostenia, alebo tzv. dublinskeho konania o odovzdaní do iného členského štátu. Niektorí z nich sú aj žiadateľmi o azyl na území Slovenska. Útvar policajného zaistenia v Sečovciach prispôsobený na zaisťovanie zraniteľných osôb, medzi ktoré patria napríklad deti v sprievode zákonného zástupcu.

Zaistené osoby v ÚPZ Sečovce najčastejšie pochádzali z východných oblasti Turecka, Maroka, Sýrie, Afganistanu, Pakistanu, Bangladéšu, Iraku, ale aj z Ugandy, Kamerunu, Jemenu, Vietnamu, Alžírska.

V roku 2023 bolo v útvare v Sečovciach spolu zaistených 470 cudzincov, pričom z tohto počtu až 91 cudzincov v útvare boli aj v roku 2022. V roku 2023 dvaja právnici kancelárie Centra právnej pomoci v Košiciach uskutočnili spolu 65 návštev útvaru. Na kanceláriu Centra právnej pomoci v Košiciach sa obrátilo 349 zaistených cudzincov, z ktorých 203 si podalo žiadosť o právnu pomoc a 146 sa dožadovalo iba právnej konzultácie, ktorá im bola poskytnutá. 

V roku 2023 podala kancelária Centra právnej pomoci v Košiciach 170 žalôb vo veci zaistenia na Správny súd v Košiciach, pričom v 116 prípadoch správny súd žalobe vyhovel. Veľkú časť klientov Centra tvorili aj maloleté deti zaistené spolu s rodičmi alebo iným zákonným zástupcom, pričom všetci maloletí klienti Centra boli na základe rozhodnutia súdu prepustení spolu so zákonným zástupcom na slobodu a preto aj vďaka včasnej právnej pomoci zo strany Centra nedošlo k ich nútenému administratívnemu vyhosteniu. Vo viacerých prípadoch polícia na základe Centrom podanej žaloby ustúpila od ďalšieho zaistenia klienta Centra a prepustila ho ešte pred rozhodnutím súdu. 

V poskytovaní právnej pomoci zaisteným cudzincom samozrejme pokračujeme aj v roku 2024, kedy od začiatku roka správny súd rozhodol o prepustení už dvoch klientov kancelárie Centra v Košiciach zaistených v útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach. 

Neoceniteľnú pomoc právnikom Centra právnej pomoci pri poskytovaní právnej pomoci zaisteným cudzincom zabezpečovala Slovenská humanitná rada a jej sociálni pracovníci nachádzajúci sa v útvaroch policajného zaistenia.

Poskytovanie právnej pomoci zaisteným osobám by však nebolo možné bez korektnej spolupráce s príslušníkmi ÚHCP Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach a ich profesionálnemu prístupu, vďaka ktorým vieme poskytovať včasnú právnu pomoc zaisteným cudzincom.