Od marca 2017 Centrum rozšírilo svoju pomoc pre občanov o proces oddlženia, tzv. osobný bankrot, pri ktorom sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Na vaše najčastejšie otázky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci odpovedá riaditeľka Centra, JUDr. Zuzana Kubovičová.

Akým spôsobom je možné požiadať Centrum o poskytnutie právnej pomoci?

Občan žiada Centrum o právnu pomoc prostredníctvom žiadosti na predpísanom tlačive. Túto je možné predložiť osobne, poštou, elektronicky alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Po predložení všetkých dokladov potrebných pre preskúmanie splnenia podmienok, Centrum do 30 dní rozhodne o nároku na právnu pomoc a určí na zastupovanie advokáta, právnika Centra alebo mediátora.

Čo je úlohou konzultácie a kto sa jej môže zúčastniť?

Na konzultáciu sa môže objednať každý občan. Počas konzultácie dostane základnú právnu radu, rovnako mu vysvetlíme podmienky na poskytnutie právnej pomoci a v odôvodnených prípadoch pomôžeme pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Konzultácia je spoplatnená sumou 4,50 € za 1 hodinu. Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať telefonicky na tel. čísle Call centra 0650 105 100, alebo prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

Čo je to „osobný bankrot“?

Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorým sa označuje proces oddlženia, pri ktorom sa dlžník zbavuje svojich dlhov.

Aká je úloha Centra v osobnom bankrote?

Podľa zákona je Centrum jediná inštitúcia, ktorá môže dlžníka pri oddlžení zastupovať. Rovnako všetky žiadosti, ktoré sa týkajú osobného bankrotu musia prejsť Centrom. Konzultácia je v prípade osobného bankrotu bezplatná.

Aké podmienky musí dlžník splniť, aby sa mohol oddlžiť?

Dlžník musí byť platobne neschopný, musí mať minimálne jednu exekúciu, ktorá trvá dlhšie ako 1 rok, musí mať poctivý zámer a centrum jeho hlavných záujmov musí byť v Slovenskej republike, t.j. musí žiť na Slovensku.

Je potrebné pred podaním žiadosti o oddlženie absolvovať konzultáciu?

Konzultácia nie je povinná, ale každému dlžníkovi odporúčam absolvovať bezplatnú konzultáciu z dôvodu podrobnejšieho vysvetlenia procesu oddlženia a z dôvodu predchádzania  nepoctivému zámeru.

Akým spôsobom sa môže dlžnik pri oddlžení zbaviť svojich dlhov?

Dlžník sa môže oddlžiť dvoma spôsobmi, a to buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako je ich majetok, resp. nemajú žiadny majetok a majú nízky alebo žiadny príjem. Oddlženie formou splátkového kalendára je vhodné pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. V tomto prípade dlžníkovi zostáva celý majetok, ale musí vedieť splácať svoje dlhy a mať stály príjem.

Od akých dlhov sa nedá oddlžiť?

Dlžník sa neoddlží od výživného na dieťa, záložného práva na nehnuteľnosť, ďalej dlhu, ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným trestným činom a tiež pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Ako oddlženie ovplyvní ďalší život dlžnika?

Pri zamestnaní neexistujú žiadne obmedzenia a dlžník sa môže po osobnom bankrote zamestnať. Môže si založiť aj bankový účet. Vyhlásenie konkurzu je však prekážka, ktorá neumožňuje prevádzkovať živnosť pod dobu 3 rokov. Je však možné požiadať o výnimku.

Všetky informácie o Centre a jeho službách nájdete na: www.centrumpravnejpomoci.sk. Naši právnici sú k dispozícii aj v Call centre na telefónnom čísle 0650 105 100. Sme aj na facebooku, sledujte nás.