Dňa 1.marca 2022 uplynulo presne 5 rokov, čo nadobudli účinnosť nové pravidlá pre tzv. osobný bankrot, ktoré ministerstvo spravodlivosti pripravilo ešte pod vedením Lucie Žitňanskej a Márie Kolíkovej. Vďaka zmenám účinným od 1. marca 2017 sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejším. Pre ľudí je jednoduchšie vymaniť sa z tzv. „dlhovej pasce“ a  s pomocou Centra právnej pomoci prejsť procesom osobného bankrotu. Výsledky, ktoré Centrum dosiahlo za uplynulých 5 rokov v agende osobného bankrotu boli podporené aj realizáciou národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“, ktorý Centrum realizuje od roku 2017 v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Len za minulý rok vybavili zamestnanci Centra právnej pomoci takmer 100 000 telefonických, osobných a emailových konzultácií.

Počet konzultácií týkajúcich sa osobného bankrotu každoročne rastie. Výnimkou bolo „pandemické“ obdobie (marec 2020 – jún 2021), kedy bola aj prevádzka Centra právnej pomoci značne obmedzená. Za päť rokov rozšírenej pôsobnosti Centra aj o agendu osobného bankrotu, bolo vybavených 149 433 osobných, 308 370 telefonických23 475 emailových konzultácií. Za celé obdobie existencie nových pravidiel pre osobný bankrot kontaktovalo Centrum právnej pomoci 481 278 ľudí a táto agenda sa pre Centrum stala najväčšou.

Len za rok 2021 Centrum právnej pomoci poskytlo 20 490 osobných, 69 756 telefonických6 907 emailových konzultácií. Podaných bolo 10 012 žiadostí o konkurz a 245 žiadostí o splátkový kalendár. Nárok bol priznaný pri 9 063 žiadostiach o konkurz, a pri 149 žiadostiach o splátkový kalendár. V minulom roku sa teda v Centre spolu oddlžilo 9 212 klientov, čo predstavuje 89%-nú vybavenosť procesu: podaná žiadosť priznaný nárok

Zákon umožňuje oddlženie dvoma spôsobmi – oddlženie formou splátkového kalendára a oddlženie formou konkurzu. Konkurz je najčastejšia forma oddlženia. Pri tejto forme oddlženia nie je nutné mať majetok ani príjem. Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako je ich majetok, resp. nemajú žiadny  majetok a majú nízky alebo žiadny príjem. Po splnení podmienok vydá Centrum rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc v konaní o oddlžení a následne v mene dlžníka podá na príslušný súd návrh na vyhlásenie konkurzu. Oddlženie formou splátkového kalendára je vhodné pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. V takomto prípade dlžníkovi zostáva celý majetok, ale musí vedieť splácať svoje dlhy, teda mať stály príjem. Je dôležité vedieť, že existujú dlhy, od ktorých sa podľa zákona oddlžiť nedá, a to napr.: výživné na dieťa, záložné právo na nehnuteľnosť, dlh ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným konaním. 

Zvyšovanie záujmu verejnosti o služby Centra v oblasti osobného bankrotu malo od prijatia nových pravidiel v roku 2017 vzostupnú tendenciu. Pre porovnanie, za rok 2 016 (pred zmenou pravidiel osobného bankrotu) bolo podaných 497 návrhov, a schválených 141 osobných bankrotov. V roku 2017 už Centrum podalo na príslušné súdy 8 954 žiadostí, v roku 2018 to bolo 15 876 žiadostí, čo predstavovalo nárast o 77,3%. V roku 2019 sme zaznamenali pri 16 961 podaných žiadostiach nárast len o 6,8% a v roku 2020 pri počte 8 879 podaných žiadostí sme po prvýkrát zaznamenávali pokles oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 50%, čo však do veľkej miery pripisujeme aj obmedzeniam spôsobeným pandémiou.

Ľudia, ktorí sa ocitajú vo finančných ťažkostiach a žiadajú o túto formu pomoci sú podľa štatistík zväčša muži. Častými žiadateľmi sú živnostníci, dôchodcovia, invalidní dôchodcovia či nezamestnaní s rôznymi stupňami vzdelania – od základného, po vysokoškolské.

Centrum sa snaží všetkým občanom poskytovať kvalifikovanú a odbornú pomoc. Všetky informácie o Centre a jeho službách sú dostupné na www.centrumpravnejpomoci.sk, facebooku a prostredníctvom Call centra na tel. čísle 0650 105 100.

Viac informácii o osobnom bankrote nájdete v brožúre a vo Výročnej správe za rok 2021.