Osobný bankrot je konanie o oddlžení fyzickej osoby, ktoré je možné absolvovať v dvoch formách, a to vo forme konkurzu alebo splátkového kalendáru. Obe konania sa líšia v postupoch, v zastúpení, v povinnosti uhradiť veriteľom časť dlžných súm, ako aj napr. v nákladoch na vedenie týchto konaní. V tomto článku sa vám pokúsime ukázať plusy a mínusy oboch možností

KONKURZ: Na jednej strane je oddlženie formou konkurzu podstatne jednoduchším a rýchlejším konaním oproti oddlženiu formou splátkového kalendára (celé konanie od podania žiadosti v centre až do rozhodnutia súdu o oddlžení môže v ideálnom prípade trvať aj menej ako 3 mesiace). No na strane druhej treba rátať s tým, že všetok váš majetok, či majetok vašej manželky/manžela patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva, bude podliehať konkurzu a môže byť speňažený a použitý na úhradu vašich dlhov.

Pri konkurze rovnako nemusíte dôkladne poznať svoje dlhy, nemusíte disponovať ani všetkými zmluvami – dôležité je poznať tých, ktorým dlžíte. Ak nemáte žiaden majetok, môžete absolvovať konkurz, vaši  veritelia však nebudú mať uhradené nič. Na to, aby ste mohli požiadať o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení formou konkurzu je potrebné, aby vaše exekúcie prebiehali minimálne jeden rok a musíte žiť na Slovensku.

V prípade konkurzu sa nemusíte obávať o to, že by ste neuniesli náklady na vedenie súdneho a konkurzného konania. Súdny poplatok vo výške 500 € je hradený prostredníctvom Centra, pričom vašou povinnosťou je 500 € do troch rokov od oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci. Poplatok musíte splácať v pravidelných mesačných splátkach vo výške minimálne 14 € do uhradenia celej dlžnej zmluvy. Na pravidelné splácanie si dávajte pozor. Ak súdny poplatok nebudete splácať, Centrum je povinné podať návrh na zrušenie oddlženia.

Klientom Centra ste do momentu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o oddlžení. Týmto momentom taktiež nastávajú dôvody na zastavenie prebiehajúcich exekúcií a iných súdnych konaní o zaplatenie, v ktorých vystupujete na strane žalovaného. Zároveň súd vyhlasuje aj konkurzné konanie na váš majetok, ktoré vedie súdom ustanovený správca konkurznej podstaty.

Konkurzné konanie bude ukončené správcom konkurznej podstaty po tom, čo správca speňaží váš majetok (ako aj majetok, ktorý je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov) a rozdelí získané finančné prostriedky medzi vašich prihlásených veriteľov alebo po tom, čo správca zistí, že nedisponujete ani takým majetkom, ktorý by pokryl náklady na vedenie konkurzu.

V zásade platí, že po ukončení konkurzného konania ste oddlžený od všetkých dlhov (s výnimkou nedotknutých pohľadávok podľa § 166c zákona č. 7/2005 Z. z.).

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR: Náročnejšie, no z pohľadu ochrany majetku bezpečnejšie konanie. V tomto prípade musíte dôkladne poznať svoju finančnú situáciu, svoje záväzky, svoje príjmy, aj svoj majetok. K svojim záväzkom musíte mať aj relevantné doklady. Na základe týchto informácií by ste mali zhodnotiť, či budete môcť počas nasledujúcich 5 rokov svoje záväzky splácať v takej výške, aby ste vyplatili minimálne o 10 % viac ako to, čo by veritelia získali speňažením vášho majetku pri konkurze. Zároveň však musíte svojim veriteľom uhradiť minimálne 30 % očistených dlhov (očistený dlh znamená v skratke neuhradená istina + 5 % úrok ročne z istiny).

Váš príjem by mal byť v dostatočnej výške na zabezpečenie základných životných potrieb a zároveň v takej výške, aby ste vedeli z tohto príjmu uhrádzať súdom stanovené splátky.

Okrem toho musíte disponovať aj sumou minimálne 660 € – na úhradu súdneho poplatku vo výške 500 € a trovov advokáta vo výške minimálne 160 €, ktoré musia dlžníci znášať sami.

Posúdenie schopnosti splácať splátkový kalendár môže byť komplikované, no je kľúčovou súčasťou oddlženia splátkovým kalendárom. Dôkladné posúdenie je dôležité, aby ste sa vyhli plateniu súdneho poplatku vo výške 500 €, ak je vopred jasné, že váš príjem nie je postačujúci na určenie splátkového kalendára. S posúdením schopnosti splácať vám však pomôže advokát, ktorý musí byť určený Centrom právnej pomoci.

KONKURZ VS SPLÁTKOVÝ KALENDÁR - AKO SA POSUDZUJE SCHOPNOSŤ SPLÁCAŤ: Dlžník s očisteným dlhom vo výške 44 000 € vlastní rodinný dom v hodnote 30 000 €, o ktorý nechce prísť. Iný majetok nemá. Ak by nemal vykonávané exekučné zrážky z príjmu, jeho čistý mesačný príjem by bol 1 000 €. Na zabezpečenie základných životných potrieb seba a svojej rodiny potrebuje 500 €. Zvyšných 500 € vie použiť na úhradu splátky v rámci splátkového kalendára. Ročne dlžník vie uhradiť 6 000 €, za 5 rokov 30 000 €.

Ak by dlžník išiel do oddlženia formou konkurzu, v rámci konkurzu by si na nehnuteľnosť, ktorú vlastní, mohol uplatniť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. V tomto prípade by bola hodnota jeho majetku, ktorý by podliehal konkurzu 20 000 €, táto suma by sa po speňažení domu a po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia použila na úhradu dlhov. Keďže platí podmienka, že v rámci splátkového kalendára musí dlžník uhradiť svojim veriteľom o 10 % viac, ako by získali v rámci konkurzu, tak by musel svojim veriteľom uhradiť najmenej 22 000 €.

Keďže dlžník vie svojim veriteľom počas piatich rokov splatiť viac ako 30 % z očistených dlhov (viac ako 13 200 €) a zároveň o 10 % viac, ako by získali v prípade konkurzu (viac ako 22 000 €), môže sa oddlžiť prostredníctvom splátkového kalendára. (Dlžník by počas piatich rokov splatil 50 % všetkých dlhov, pričom mesačná splátka by v takomto prípade bola 366,7 €)

Ak by dlžník tieto splátky neuhrádzal, súd by jeho oddlženie formou splátkového kalendára zrušil. Dlžník by následne mohol ísť do oddlženia formou konkurzu. V tomto prípade by však hrozila strata nehnuteľnosti, ktorú dlžník nechcel stratiť.

Ak by príjem dlžníka v našom príklade nebol 1.000 €, ale menej ako 866,7 €, tak vzhľadom na to, že na živobytie potrebuje mesačne čiastku 500 €, dlžník by nemal dostatočný príjem na splácanie splátkového kalendára a súd by mu splátkový kalendár ani nemohol určiť.

Oddlženie formou splátkového kalendára je správnou voľbou pre osoby, ktorá nechcú prísť o majetok a majú dostatočný príjem na splácanie splátkového kalendára.

Ak máte otázky týkajúce sa oddlženia, neváhajte sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré ako jediná inštitúcia zabezpečuje oddlženie. Služby Centra sú vo veciach oddlženia bezplatné. Viac informácií nájdete na www.centrumpravnejpomoci.sk, prostredníctvom Call centra 0650 105 100 alebo v našich kanceláriách a konzultačných pracoviskách.