Rozmýšľate nad osobným bankrotom a neviete, či je pre vás správnou voľbou konkurz alebo splátkový kalendár?

Nedávno sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali porovnaniu týchto dvoch spôsobov oddlženia. Dnes vám prinášame prehľad najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete poznať, ak sa chcete oddlžiť prostredníctvom konkurzu. A to najmä:

 • Podmienky, ktoré musíte spĺňať
 • Náklady, ktoré vám vzniknú
 • Informácie o:
  • právnom zastúpení
  • priebehu konania v Centre právnej pomoci
  • priebehu konania na súde
  • konkurznom konaní vedenom správcom konkurznej podstaty
 • Kedy nadobúda oddlženie účinnosť
 • Čo je skušobné obdobie

Viac sa dočítate v bodoch nižšie.

 • Podmienky:
  • platobná neschopnosťexekúcia, ktorá trvá dlhšie ako rok (Príklad 1: z exekučného príkazu doručeného dlžníkovi je zrejmé, že súd vydal exekútorovi poverenie na začatie exekúcie dňa 1.1.2021. Z uvedeného je zrejmé, že odo dňa začatia exekúcie už uplynul jeden rok a dlžník spĺňa podmienku na oddlženie formou konkurzu, Príklad 2:Poverenie na začatie exekúcie bolo vydané pred mesiacom. Dlžník má aj iné dlhy, inú exekúciu však nemá. Dlžník teda aktuálne ešte nespĺňa podmienku na absolvovanie oddlžovacieho konania formou konkurzu, avšak mohol by spĺňať podmienku na oddlženie formou splátkového kalendára)
  • centrum hlavných záujmov na Slovensku – dlžník žije na Slovensku prevažnú časť roka, má tu ekonomické, sociálne, rodinné väzby (Príklad: Dlhodobo žijem a pracujem vo Veľkej Británii, avšak trvalý pobyt a rodinu mám stále na Slovensku. Taktiež mám na Slovensku aj dlhy a exekúcie, čo bolo dôvodom na môj odchod. Môžem absolvovať oddlženie na Slovensku? Nie. Bez ohľadu na to, kde má osoba trvalý a prechodný pobyt, centrum hlavných záujmov má v tej krajine, kde trávi prevažnú časť roka a má na tú krajinu väzby, či už pracovné alebo ekonomické, sociálne a pod. V takomto prípade by bolo potrebné informovať sa o možnostiach a podmienkach absolvovania oddlžovacieho konania vo Veľkej Británii)
  • príjem – pri konkurze nie je podmienkou, teda aj dlžník bez príjmu vie absolvovať oddlžovacie konanie
  • majetok – pri konkurze nie je podmienkou, teda aj dlžník bez majetku vie absolvovať oddlžovacie konanie. Ak však dlžník nejaký majetok vlastní, všetok majetok podlieha konkurznému konaniu a môže byť v rámci konkurzného konania predaný (speňažený) a použitý na úhradu dlžníkových dlžôb.
 • Náklady
  • súdny poplatok vo výške 500 €, ktorý je následne príjmom správcu konkurznej podstaty – poplatok je hradený prostredníctvom Centra pri podaní návrhu na oddlženie, avšak dlžník musí tento poplatok vrátiť štátu najneskôr do 3 rokov, a to v pravidelných mesačných splátkach, ktoré musia byť vo výške minimálne 14 € mesačne, až do splatenia celej sumy (Príklad: po oddlžení dlžník začal splácať pôžičku pravidelne po 50 € mesačne a dlh voči centru mu zanikol uhradením celej dlžnej sumy vo výške 500 € uhradením desiatej splátky.)
  • pozor! splácanie zmluvy o pôžičke a dohody o splátkach na súdny poplatok v rámci oddlženia formou konkurzu nie je možné zamieňať s inou formou oddlženia – oddlženie formou splátkového kalendára!
 • Zastúpenie
  • dlžník musí byť v konaní o oddlžení formou konkurzu zastúpený Centrom právnej pomoci. Dlžníkovi za zastupovanie Centrom nevznikajú žiadne ďalšie náklady a toto zastupovanie je poskytované dlžníkovi bezplatne. Zastupovanie trvá do dňa vyhlásenia oddlženia a ustanovenia správcu. Centrum dlžníka už nezastupuje v nasledujúcom konkurzom konaní.
 • Priebeh konania v centre
  • absolvovanie konzultácie v centre – nie je podmienkou, je to však odporúčané všetkým klientom, aby si zvážili, či a aká forma oddlženia je pre nich vhodná. Konzultácie sa poskytujú v Centre bezplatne, treba sa však na konzultáciu objednať
  • podanie žiadosti o právnu pomoc v konaní o oddlžení – žiadosti sa v Centre preberajú a kontrolujú v zásade v utorok a vo štvrtok v čase od 8:00 do 15:00. Na odovzdanie a kontrolu žiadosti sa neobjednáva. Kontrola žiadosti trvá cca 15-30 minút v závislosti od individuálnej situácie klienta a stavu tlačív a formulárov. Pri kontrole žiadosti a tlačív sú odstránené prípadné nedostatky a klient podpisuje s Centrom zmluvu o pôžičke a dohodu o splátkach, ktorá sa týka povinnosti Centra uhradiť za klienta súdny poplatok vo výške 500 € pri podaní návrhu na súd a povinnosti klienta tento poplatok vrátiť Centru najneskôr do 3 rokov od oddlženia. Klient skontrolovanú žiadosť a potrebné formuláre odovzdá v Centre a týmto momentom začína správne konanie vedené Centrom.
  • rozhodnutie o nároku vydá Centrum do 30 dní odo dňa doplnenia kompletne a správne vyplnenej žiadosti a potrebných formulárov. Ak klient spĺňa všetky podmienky, centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku. Ak klient napr. nemá exekučné konanie prebiehajúce dlhšie ako rok, Centrum vydá rozhodnutie o nepriznaní nároku. Rozhodnutiu o nároku môže predchádzať aj rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu potreby odstránenia nejakých nedostatkov žiadosti alebo potreby doplnenia nejakých údajov (toto rozhodnutie sa vydáva najmä pri žiadostiach, ktoré neboli odovzdané osobne, ale zaslané napr. poštou)
 • Priebeh konania na súde
  • návrh na oddlženie formou konkurzu podáva Centrum na súd po právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na právnu pomoc v konaní o oddlžení
  • konanie o oddlžení na súde prebieha v zásade bez osobnej účasti dlžníka na súde. Súd vydá do 15 dní odo dňa podania návrhu na súd rozhodnutie o oddlžení a o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka.
 • Konkurzné konanie vedené správcom konkurznej podstaty
  • konkurzné konanie sa začína súdnym rozhodnutím o oddlžení a určením správcu konkurznej podstaty. Správca konkurznej podstaty nie je zástupcom dlžníka, ale zástupcom veriteľov. Jeho úlohou je zistiť, či má dlžník majetok, ak áno, tak je povinný tento majetok s odbornou starostlivosťou speňažiť. Správca finančné prostriedky získané predajom majetku dlžníka následne rozdelí medzi prihlásených veriteľov. Konkurzné konanie končí zrušením konkurzu po rozdelení výťažku (získaných finančných prostriedkov) alebo ak dlžník nemal žiaden majetok, tak konkurzné konanie sa zruší z dôvodu nedostatku majetku.
 • Účinky oddlženia formou konkurzu
  • Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b).
  • Exekúcie začaté do 31. 3. 2017 sú zastavené priamo zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení,
  • Exekúcie vydané od 1. 4. 2017 zastavuje exekútor.
 • Skúšobné obdobie
  • skúšobné obdobie začína plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení a vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka a trvá 6 rokov. Počas tejto doby sa ktorýkoľvek veriteľ dotknutý oddlžením môže domáhať zrušenia oddlženia, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer.

Ak máte otázky týkajúce sa oddlženia, neváhajte sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré ako jediná inštitúcia zabezpečuje oddlženie. Služby Centra sú vo veciach oddlženia bezplatné. Viac informácií nájdete na www.centrumpravnejpomoci.sk, prostredníctvom Call centra 0650 105 100 alebo v našich kanceláriách a konzultačných pracoviskách.